foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Drogi Internauto! Jeśli znalazłeś się na tej stronie znaczy to, że interesują Cię sprawy naszej małej społeczności lokalnej. Zapraszam Cię do aktywnego włączenia się w rozwój zarówno tej strony jak i naszej gminy. Jeśli masz sprawy, o których chcesz porozmawiać zapraszam do kontaktu.

Terminarz

Wybierz radnego, którego polecasz!

Poznaj członków Rady Miejskiej w Leśnicy

Zgodnie z zapisem statutowym Gminy Leśnica

Rozdział 2

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy

§ 10

1. Przewodniczący powiadamia radnych pisemnie o sesji najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem, wskazując miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad.

2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz innymi materiałami związanymi z przedmiotem obrad.

Materiały sesyjne otrzymane Pocztą Polską 23.05.2017 r. g. 15:00

 

 

Posiadam jedynie informację ze strony urzędu www.lesnica.pl

Informuję, że w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się SESJA  RADY  MIEJSKIEJ z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

       załącznik objaśnienie do WPF

    - zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

    - zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 83

Wczoraj 221

Tydzień temu 1169

Miesiąc temu 4159

Razem 50640

W tej chwili jest 28 gości i brak zalogowanych użytkowników na stronie

Logowanie